Verdriet- Grief | Column December 2019

nederlandse vlag for English, see below

Verdriet

Het leven is vol onbeantwoorde vragen. Meestal worden deze vragen groter naarmate
we een groot verlies ervaren of als dingen niet gaan zoals we dat zelf gepland hadden. Vaak vragen we God; ‘Heer, als U zo goed bent, waarom laat U ons dit gebeuren? U hebt toch alles in Uw hand?’ We zijn zo vaak bezig met het ‘waarom’ dat we de focus vergeten te leggen op het ‘hoe nu verder’. Het leven kan ons geen antwoorden geven. Nee, het is geen gebrek aan geloof wanneer we vragen stellen. God begrijpt onze menselijkheid. We willen antwoorden, uitzoeken hoe iets kon gebeuren, we willen een mate van begrip ontwikkelen. Dit is een natuurlijk, menselijk proces. Helaas zullen we vaak het antwoord niet krijgen waarnaar we zo verlangen.

‘Wat verborgen is, behoort de Heer onze God, toe; wat openbaar is komt ons toe’. (Deuteronomium 29:29).

Door Zijn Woord en de Heilige Geest maakt Hij ons duidelijk wat we moeten weten om Hem te kunnen volgen, te vertrouwen en te gehoorzamen.

‘Hoe flexibel ben je op het veld, hoe weerbaar?’, is een vraag die voor mijn vertrek naar Zambia gesteld werd tijdens een psychologisch onderzoek. ‘Wat doe je, hoe reageer je als er iets ernstigs gebeurt in het veld, of thuis bij je dierbaren in Nederland? Iets waarvan je hoopt dat nooit zal gebeuren, maar waarmee je zeker wel rekening dient te houden?’

Ik was nog maar heel kort in het veld en nu al moest mij het nieuws bereiken dat mijn schoonzus was overleden aan de gevolgen van een aneurysma. Haar lichaam kon het herstel niet aan… Tja, en dan zit je hier… ver weg van je familie… Je kan niet snel even langs gaan en er gewoon voor ze zijn. Er is geen goede verbinding om even snel te bellen… Het rouwen doe ik als het ware in mijn eentje, ook al heb ik veel lieve mensen om me heen. Gelukkig heb ik God! Hij ís er voor me, Hij helpt me door rouw heen, op weg naar het ‘hoe nu verder’.

‘Ondanks dat Hij verdriet brengt, zal Hij compassie tonen, zo groot is Zijn onfeilbare liefde’ (Klaagliederen 3:32).

Dit vers uit de Bijbel is wat ik geloof en dat houdt me op de been. Mijn verdriet en tranen zijn echt, maar Gods Compassie ook! Laat u God ook toe u te helpen door rouw heen naar het ‘hoe nu verder’ en zijn beloofde Vrede?

Jannie stuurt op gezette tijden een column vanuit Zambia naar het kerkblad ‘Geandewei’, voor de editie Drachten | Leeuwarden | Dokkum

2000px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg

Grief

Life is full of unanswered questions. These questions usually get bigger as we experience a big loss or when things don’t go the way we planned. We often ask God; “Lord if you are so good, why are you allowing things to happen to us? You’ve got everything under control don’t You? “. We are so often concerned about the “why” that we forget to focus on the “how to go from here”. Life cannot give us answers. No, it’s not a lack of faith when we ask questions. God understands our humanity. We want answers, find out why things happen, we want to develop a degree of understanding and this is a natural human process. Unfortunately, we will often not get the answer we are longing for.

“The secret things belong to the LORD our God, but the things revealed belong to us ” Deuteronomy 29:29.

Through God’s Word and Holy Spirit, He makes it clear to us what we need to know to be able to follow, trust and obey Him.

“How flexible are you on the field, how resilient”, a question which – before my departure to Zambia – emerged during a psychological examination. What do you do, how do you react if something serious happens on the field or at home with your loved ones back in the Netherlands. Something you hope will never happen, but that certainly has to be taken into account.

Being so briefly on the mission field and already the news reached me that my sister-in-law had died of the consequences of an aneurysm. Her body could not cope with the recovery … ..

Well, and then you are far away from your family, you can’t just stop by and be there for them. Not a good connection to make a quick phone call … It felt like mourning on my own even though I have a lot of lovely people around me. Fortunately I also have God! He is there for me, He helps me through the grief to the “how to go from here”.

“Though he brings grief, he will show compassion, so great is his unfailing love.” Lamentations 3:32.

This verse from the Bible is what I believe and that keeps me going. My sorrows and tears are real, but God’s Compassion too! Do you also allow God to help you through grief to the “how to go from here” and to His promised Peace?

Once in a while Jannie will send a column from Zambia for the Church leaflet ‘Geandewei’ in the northern area of Friesland/Netherlands