Een nieuw jaar | a New Year | Column Januari 2021

nederlandse vlag for English, see further below

‘Moge de God van de Vrede, die onze Heer Jezus, de machtige Herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u Zijn wil kunt doen. Moge Hij in ons datgene tot stand brengen wat Hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen..’ Hebreeën13:20-21

Een nieuw jaar

In de Hebreeën brief kunnen we lezen over een zegenbede van de schrijver aan de lezers met een lofprijzing aan God. Het woord ‘eirēnē’ (vrede) wordt in deze tekst gebruikt en is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse ‘sjālōm’, dat ‘heil en vrede in alle opzichten’ betekent. God is de Gever van het eeuwige heil en de vrede in de gemeente en dus ook voor ons Christenen.

De uitdrukking ‘veel heil en zegen in het nieuwe jaar’ is een oude en vrij standaard uitdrukking in Nederland. Hier in Zambia wordt vaak gezegd ‘dat God je mag zegenen in het nieuwe jaar’. Maar hoe gaan we dit jaar om met deze wens? We willen zo graag gezegend worden na alle ‘Corona ellende’ van het afgelopen jaar.

2020 eindigde met weinig berichten over goede voornemens, maar veel over goede hoop voor het jaar 2021. Totdat de berichten kwamen over de tweede golf en een nieuwe variant, nog besmettelijker dan de eerste. Veel discussies over de leefregels en over het wel of niet laten vaccineren, veel angst en onzekerheid. Corona beïnvloed ons leven iedere dag. Ook hier in Zambia begint het nu erger te worden.

Goede hoop, heil en zegen, dat is wat we willen voor 2021. Maar in hoeverre zoeken we God te midden van deze chaos? De God die de God van de Vrede genoemd wordt?

Geen goede voornemens dus dit jaar, weinig plannen, maar sterk de wens dat God ons de kracht zal geven staande te blijven tijdens deze pandemie en dat Hij ons, door Zijn Geest toerust en motiveert met de bereidheid te leven zoals Hij dat wil, Zijn werk te doen en de goede keuzes te maken, ook te midden van de huidige onrust. Ontdekken dat Hij de God van de Vrede is! Wat er ook gebeurd! Voelt u Zijn Vrede al in uw hart?

Jannie stuurt op gezette tijden een column vanuit Zambia naar het kerkblad ‘Geandewei’, voor de editie Drachten | Leeuwarden | Dokkum

2000px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg

A New Year

“Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great Shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing His will, and may He work in us what is pleasing to him, through Jesus Christ, to whom be glory for ever and ever. Amen.” Hebrew 13:20-21

In the Hebrew letter we can read about a blessing from the writer to the readers with a praise to God. The word “eirēnē” (peace) is used in this text and is the Greek translation of the Hebrew “shālōm,” meaning “may health, prosperity, and peace of mind and spirit be upon you” God is the Giver of eternal salvation and peace in the church and therefore also to us Christians.

In the Netherlands we have an expression which we use at the end of the year; “much salvation and blessing in the new year” which is an old and fairly standard expression. Here in Zambia it is often said “May God bless you in the new year”. But how do we deal with this wish in this new year? We want so badly to be blessed after all the “Corona turmoil” of the past year.

The year 2020 ended with fewer messages about good intentions and more about good hope for the year 2021. But soon the messages came concerning the second wave of Corona, a new variant, even more contagious than the first. Lots of discussions about adhering to the rules and whether or not to get vaccinated. Lots of fear and uncertainty. Corona affects our lives every day. Also here in Zambia it is now starting to get worse with the numbers going up.

Good hope, salvation and blessing, that is what we want for 2021. But to what extent do we seek God in the midst of this chaos? The God called the God of Peace?

So no good intentions this year, perhaps a few plans, but a strong desire that God will give us the strength to survive this pandemic and that He, by His Spirit, equips and motivates us with the willingness to live the way He wants us to live, do His work and make the right choices, even in the midst of the current turmoil. Discovering that He is the God of Peace! Whatever happens! Do you already feel His Peace in your heart?

Once in a while Jannie will send a column from Zambia for the Church leaflet ‘Geandewei’ in the northern area of Friesland/Netherlands