Eerlijkheid over angst | Honesty about fear | Column maart | March 2021

nederlandse vlag for English, see further below

Daarop zeide zij: ….ik heb geen broodkoek, maar enkel een handvol meel in de pot en een weinig olie in de kruik……..Elia zeide tot haar: Vrees niet,…….bereid mij daarvan eerst een kleine koek…. voor u en uw zoon kunt gij het later bereiden……   1 Koningen 17:12-13

Eerlijkheid over angst

Ik heb al eens iets eerder geschreven over angst en vertrouwen, maar toch komt het nu weer in mij op omdat het iets is wat telkens terug komt in ons leven, zo ook echt wel in het mijne. De tijd verstrijkt en ik ben nu al ruim 1,5 jaar onderweg op ‘missie hier in Zambia’. God heeft me rijkelijk gezegend in deze periode, ik heb veel kunnen betekenen voor een ander. De situatie is eigenlijk toch al wel best weer ‘comfortabel’ geworden en maakt dat ik op dit moment op een tweesprong sta, of misschien wel een driesprong. Welke weg sla ik in, oftewel welke weg wil God dat ik insla?!

De bekende weg waarbij alles zijn gangetje gaat, er niks verandert en het heel veilig voelt en vertrouwd, maar waardoor ik toch wel eens de rijkelijke zegeningen van God kan mislopen? Of moet ik toch een nieuwe weg in slaan, nieuwe stad, nieuwe bediening en met een nieuwe relatie? Met als gevolg dat ik alles wat vertrouwd is op ga geven en dit keer met een meer definitieve uitkomst dan mijn tijdelijke vertrek naar Zambia in 2019. Dit betekent loslaten en onzeker de toekomst in gaan.

Een mens is kwetsbaar, ik ook en dat merk ik nu weer heel erg. Angst bederft ons geloof. Waar je op het ene moment vol overtuiging ergens zonder angst voor gaat, kun je het andere moment van verstijfd van angst zijn.

Hoe raak dan ook toen ik las over de weduwe en haar laatste restje meel en olie. Stel je eens voor dat wanneer ze beheerst was gebleven door haar angsten en haar laatste maaltijd had gegeten dan zou ze Gods rijkelijke zegen nooit hebben kunnen ervaren.

Datgene opgeven waar we ons in onze eigen kracht zo aan vast houden, dat is wat God wil, alleen op die manier kan Hij ons zegenen met datgene wat wij, volgens Zijn wil, nodig hebben. Maar tjonge jonge, wat is het lastig! Mijn gebed is dat God uw en ook mijn ogen opent, opdat we alles kunnen opgeven en rijkelijk gezegend mogen worden!

Jannie stuurt op gezette tijden een column vanuit Zambia naar het kerkblad ‘Geandewei’, voor de editie Drachten | Leeuwarden | Dokkum

2000px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg

Honesty about fear

She replied, “I don’t have any bread—only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jug….. Elijah said to her, “Don’t be afraid….first make a small loaf of bread for….. and then make something for yourself and your son. 1 Kings 17: 12-13

I have written a column before about fear and trust, but it touches me again because it is something that keeps coming back in our lives, as well as in mine. Time passes and I have now been on a “mission here in Zambia” for over 1,5 years. God has blessed me richly during this period, I have been able to be of value to a lot of others. The situation has actually become quite “comfortable” again. This means that I am currently at a two-way crossing, or perhaps a three-way intersection. Which road do I choose, or which way does God want me to take?!

The well-known way where everything goes smoothly, nothing changes and it feels very safe and familiar, but through which I might miss the rich blessings of God? Or do I have to take a new path, go to a new city, a new ministry and find my way in a new relationship? As a result, I will have to give up everything that is familiar and safe and this time with a more definitive outcome than my temporary departure to Zambia in 2019. This means letting go and dive into an uncertain future.

A person is vulnerable, I am too and this I notice very much at the moment. Fear corrupts our faith. One moment you are going for something with conviction and without fear, the next moment you can be frozen with fear and unable to step out.

It touched me when I read about the widow and her last bit of flour and oil. Imagine if she had been controlled by her fears and eaten her last meal, she would never have been able to experience God’s rich blessing!

Giving up what we so hold on to in our own strength is what God wants, only then can He bless us with what we need according to His will. But my my, how difficult this is! My prayer is that God will open your and my eyes, so that we can give up everything without fear and be richly blessed!

Good hope, salvation and blessing, that is what we want for 2021. But to what extent do we seek God in the midst of this chaos? The God called the God of Peace?

So no good intentions this year, perhaps a few plans, but a strong desire that God will give us the strength to survive this pandemic and that He, by His Spirit, equips and motivates us with the willingness to live the way He wants us to live, do His work and make the right choices, even in the midst of the current turmoil. Discovering that He is the God of Peace! Whatever happens! Do you already feel His Peace in your heart?

Once in a while Jannie will send a column from Zambia for the Church leaflet ‘Geandewei’ in the northern area of Friesland/Netherlands