Rijk worden – To become Rich | Column Mei/May 2019

nederlandse vlag for English, see below

Rijk worden

,,Schiet mij maar lek” zei ik in 2012 tegen God. Nou ja, niet letterlijk dan, maar wel op zo’n manier dat Hij duidelijk wist dat ik het zo niet meer zag zitten. Mijn lichaam wilde niet wat ik wilde, mijn werk in de textielsector was niet meer wat het was en privé zakte ook de grond onder mijn voeten vandaan. ,,Is dit het nu, moet ik zo verder?” dacht ik.

Ik ‘moest’ met vrienden mee naar de Opwekkingsconferentie in Biddinghuizen tijdens Pinksteren dat jaar. Zo’n conferentie waar je na elke dienst naar voren mag komen voor gebed. Hoewel alle woorden – gesproken en gezongen – over God en Jezus me diep raakten, dacht ik er als nuchtere Fries zeker niet aan om naar voren te gaan. Maar wat wilde ik nu eigenlijk? Als ik diep in mijn hart keek, wilde ik meer voor een ander betekenen. De zending sprak me aan, maar dat betekende dat ik veel los zou moeten laten en dat kon ik niet. Ik zat te vast aan mijn ‘aardse’ zekerheden.

Toch raakte God me tijdens de conferentie aan door Zijn Woorden en kon ik met volle overtuiging tegen Hem zeggen; ,,Hier ben ik, zeg het maar”. Op dat moment werd ik langzaam warm van binnen en verdween alle stress en spanning. Het was alsof God zei; “Geef alles maar op, dan maak Ik je Rijk!” En die Rijkdom was waar ik naar verlangde.

Na een aantal kortere zendingsreizen en een 3-jarige pastorale studie is het dan nu eindelijk zover. Als ik een toereikende financiële achterban kan opbouwen, hoop ik midden juli vanuit het kleine dorpje Ee voor twee jaar te vertrekken naar Zambia om daar vrouwen weer Hoop en Herstel te mogen geven. Via de zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie, door les te geven op een trainingscentrum in naaien, patroontekenen en Bijbelstudie maar ook door het coachen en geven van pastorale hulp.

Of ik het spannend vind? Jazeker! Er komt heel wat bij kijken en er moet veel geregeld worden. Maar zoals Psalm 91 zegt; ‘Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: “Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik.

Blijft u me volgen?

Jannie stuurt voortaan op gezette tijden een column vanuit Zambia naar het kerkblad ‘Geandewei’, voor de editie Drachten | Leeuwarden | Dokkum

2000px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg

To become Rich

“Just shoot me,” I said to God in 2012. Well, not literally, but in such a way that He clearly knew I didn’t like my life anymore. My body was physically not good, my work in textiles was no longer what I expected it to be and privately things also did not work out well. “Is this how my life is going to be? Do I have to continue like this?” I thought.

I ‘had’ to go with friends to a Conference in Biddinghuizen during Pentecost that year. Such a conference where you can come up for prayer after every service. Although all the words – spoken and sung – about God and Jesus touched me deeply, as a Frisian girl I certainly did not think about going forward at all! No way I would do that! But what exactly did I want? If I looked deep into my heart, I wanted to be more involved in the lives of others, help them. Going into missions appealed to me, but that meant that I would have to let go of a lot and I couldn’t do that. I was too attached to my “earthly” certainties.

Yet God touched me through His Words during the conference and after a while I could say to Him with full conviction; “Here I am, just let me know what to do!”. At that moment I slowly became warm inside and all stress and tension disappeared. It was like if God said; “Just give up everything and I will make you Rich!” And that Richness was what I was longing for.

After a number of short mission trips and a 3-year pastoral study, the time has finally come. If I can build up sufficient financial support, I hope to leave mid-July from my small village for two years to Zambia to try to give women Hope and recovery. Working with the mission organization Operation Mobilization. Teaching at a training center in sewing, pattern drawing and Bible study, but also by coaching and giving pastoral help.

Do I find it tensive? Definitely! There is a lot involved and a lot needs to be arranged. But as Psalm 91 says; ” Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust.”

Will you continue to follow me?

From now on Jannie will send a column from Zambia for the Church leaflet ‘Geandewei’ in the northern area of Friesland/Netherlands