Vertrouwen – Trust | Column Augustus/August 2019

nederlandse vlag for English, see below

Vertrouwen

Als u dit leest zit ik al in Zambia! Wat is de tijd snel gegaan en wat een proces! Vorige keer mocht ik met u delen hoe God mij geroepen heeft. Dit keer wil het graag met u hebben over vertrouwen. In zo’n proces komt het zeker aan op vertrouwen, maar hoe doe je dat eigenlijk?

Het feit dat ik ervoer dat God mij geroepen heeft, maakte dat ik meteen dacht; ‘Als Hij wil dat ik dit ga doen, dan zal Hij er ook voor zorgen dat het mogelijk wordt.’ Op de vraag: ‘stel dat het nou niet lukt?’ kon ik gelukkig antwoorden dat áls dat zo zou zijn, ik ervan overtuigd ben dat er dan een andere weg voor mij geopend zal worden.

Vertrouwen hebben is misschien wel ten diepste beseffen dat wat er ook gebeurt en wat we ook op ons levenspad tegenkomen, God altijd voor ons zal blijven zorgen. We mogen immers altijd bij Hem aankloppen? In voor- en tegenspoed!

Psalm 127:1 is voor mij hierin heel belangrijk. ‘Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers….’ Iets wat ik vaak tegen de Heer heb gezegd. En nog steeds! ‘Als U het huis niet bouwt, dan is mijn eigen moeite voor niks!’ Ik wil alles doen wat binnen mijn mogelijkheden ligt, maar de Heer zal het wel moeten zegenen. Zo ben ik ook het proces en de voorbereiding in gegaan.

Trainingen, gesprekken, psychologische testen, officiële documenten regelen, presentaties houden, praktische zaken regelen voor thuis en voor Zambia en niet geheel onbelangrijk de fondsenwerving.

Ik kan u zeggen; God hééft tot nu toe het huis gebouwd! Ik viel vaak stil… Stil van het feit dat ik in alle facetten mocht en mag ervaren hoe God mijn roeping wil zegenen. God heeft beloofd wat Hij zou doen en nu mag ik dan ook echt in Zambia aan het werk gaan.

Ook nu komt het weer aan op vertrouwen. Een totaal ander land, een totaal andere cultuur, een totaal andere werkwijze en een totaal andere wijze van omgaan met mensen, iets dat een nederige houding van mij verlangt.

Een houding waarin ik Jezus als voorbeeld mag zien en weer zal zeggen; ‘Heer als U dit huis niet zult bouwen, dan zal mijn moeite voor niks zijn….’ Geen vraag maar vertrouwen!

Blijft u me nog volgen?

Jannie stuurt op gezette tijden een column vanuit Zambia naar het kerkblad ‘Geandewei’, voor de editie Drachten | Leeuwarden | Dokkum

 

2000px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg

Trust

If you are reading this I am already in Zambia! Time has gone past so quickly and what a process! In the previous column I was able to share with you how God has called me. This time I would like to talk about trust. In a process like this it certainly comes down to trust, but how do you actually do that?

The fact that I experienced God calling me made me immediately think; “If He wants me to follow this path, He will also make it possible.” To the question: “Suppose it doesn’t work?” I was happy to answer that if that was going to be the case, I am convinced that there will be another way which is also good.

Christian Faith perhaps is being deeply aware of the fact that whatever happens and whatever we encounter in life, God will always continue to care for us. After all, we can always come to Him can’t we? In good times and bad times!

Psalm 127: 1 is very important to me in this. ” Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain……..” Something I have often said to the Lord and still do; “If you do not build the house, then my own effort will be worthless!” I want to do everything I possibly can, but the Lord has to Bless it. So that’s how I started the process and preparation.

Training, conversations, psychological tests, arranging official documents, giving presentations, arranging practical matters concerning my house and for Zambia and not to forget the fundraising.

I can tell you; God has built the house so far! I often became silent … Silent of the fact that I could and still can experience in all aspects the way God wants to Bless my calling. God has done what He has promised to me and now I can really start working in Zambia.

Again it is all about trust….. A total different country, a total different culture, a total different way of working and a total different way of dealing with people, something that requires a humble conduct.

A conduct in which I may see Jesus as an example and will say again; “Lord if you do not build this house, then my own effort will be worthless …”

Will you still follow me?

Once in a while Jannie will send a column from Zambia for the Church leaflet ‘Geandewei’ in the northern area of Friesland/Netherlands