Woorden – Words | Column January 2020

nederlandse vlag for English, see further below

Woorden

Communiceren met elkaar, we doen het allemaal. Hetzij in elkaars bijzijn, via de telefoon, via sociaal media, via de e-mail of voor de ouderen onder ons, via briefwisseling. Allemaal proberen we een boodschap naar de andere persoon te krijgen. Het is goed te bedenken dat 80% van een boodschap non-verbaal is, d.w.z. lichaamshouding en uitdrukking. Zie je iemand in levende lijve, dan is het een mooie combinatie, maar communiceer je met geschreven woorden, dan mist die 80%, hoewel je dit een klein beetje op kan lossen door op sociaal media emoticons te gebruiken. Gezichtjes met een uitdrukking om je boodschap de bijbehorende non-verbale expressie te geven. Maar hoe we ook ons best doen, vaak falen we voor een groot deel in het overbrengen van onze boodschap, hoe goed we ook denken de ander te kennen en hoe zuiver onze intenties ook zijn.

Spreuken 4:23; “Van alles waar je over waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.”

Dit is zo waar, maar je hart kan nog zo op de juiste plek zitten, vol compassie en vol liefde, dan nog lukt het om een ander te kwetsen met woorden ook al bedoel je het niet zo. Voor mij hier in Afrika geldt een geheel nieuwe manier van communiceren. Een cultuur met andere waarden, andere gevoeligheid. Humor is iets wat je met zorgvuldigheid in een relatie brengt. Kijken wat wel kan en wat niet kan. Maar ook hiermee kun je onbedoeld de fout in gaan, in gesprekken met de ander of via berichtjes op sociaal media. Dit is mij dus ook overkomen in mijn vrolijkheid en enthousiasme.

Hoe goed kennen we onze naaste eigenlijk, onze familie, onze vrienden? Kennen we hun hele verhaal? Kennen we de gebieden waar nog steeds gevoeligheid heerst? Waar God nog niet de ruimte heeft gekregen om heling te brengen, maar welke tot op heden nog steeds negatief beroert worden door woorden welke pijn doen, woorden die voor ons als gever heel gewoon en zonder lading zijn.

Spreuken 4:7; “Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt, aan alles wat je hebt verworven, inzicht toevoegt.”

Wijsheid en inzicht is wat we nodig hebben en God kan ons dat als Enige geven. Laten we Zijn Wijsheid zoeken. Laten we ons leiden door de Geest. Laten we onze woorden overwegen voor we ze zeggen. Kiezen voor Wijsheid in onze gesprekken….. Hoe goed kent u eigenlijk het verhaal van uw naaste?

Jannie stuurt op gezette tijden een column vanuit Zambia naar het kerkblad ‘Geandewei’, voor de editie Drachten | Leeuwarden | Dokkum

2000px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg

Words

Communicating with each other, we all do that. Either in each other’s presence, by telephone, via social media, via e-mail or for the elderly among us, via letters. We all try to get a message across to the other person. It is worth remembering that 80% of a message is non-verbal, i.e. posture and expression. If you see someone in person, then it is a nice combination, but if you communicate with written words, it misses this 80%, although you can solve it a little bit by using emoticons on social media. Faces with an expression to give your message the slight needed non-verbal expression. But no matter how we try, we often fail to bring our message across, no matter how well we think we know the other person and how pure our intentions are.

Proverbs 4:23; “ Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it.”

This is so true, but your heart can still be in the right place, full of compassion and full of love, and still it can hurt another person with words, even if you don’t mean it that way. A new way of communicating is found here for me in Africa. A culture with different values, different sensitivity. Humor is something you have to bring into a relationship with care. Check what is possible and what not. But still things can definitely go wrong, in conversations with others or via messages on social media. This also happened to me in my cheerfulness and enthusiasm.

How well do we actually know another person, our family, our friends? Do we know their entire story? Do we know their areas which are still sensitive? Where God has not yet been given the space to bring healing, but which up to now are still being negatively affected by words that hurt, words that are very common to us as giver and with no hidden meaning?

Proverbs 4:7; ” The beginning of wisdom is this: Get wisdom. And with all you get, get understanding.

Wisdom and insight are what we need and God is the only One who can give this to us. Let us seek His Wisdom. Let us be led by His Spirit. Let us consider our words before we say them. Choosing Wisdom in our conversations … How well do you actually know another person’s story?

Once in a while Jannie will send a column from Zambia for the Church leaflet ‘Geandewei’ in the northern area of Friesland/Netherlands