Angst – Fear | Column April 2020

nederlandse vlag for English, see further below

Angst

Angst kennen we allemaal. Het is in principe gezond: een afweermechanisme dat ons beschermt tegen gevaar van buitenaf. Het maakt dat we een veilig heenkomen zoeken bij dreiging. Maar angst door een herinnering maakt dat we verstijven. En angst voor bepaalde situaties (die niet wérkelijk bedreigend zijn) maakt het lastig om goed te kunnen functioneren. In deze gevallen is angst ongezond.

In januari ben ik op missiereis geweest naar een land waar terroristische aanslagen aan de orde van de dag zijn, ook vlakbij de plek waar ik verbleef. Op een willekeurige ochtend, tijdens een van de bijeenkomsten, vloog een helikopter over. Op zich niet zo bijzonder zou u denken, maar wat is de boodschap als Imena (niet haar echte naam) helemaal verstijft bij het horen van dit geluid, wetende dat er weer ergens een aanslag is geweest en dat deze helikopter de lichamen van de slachtoffers vervoert? Voor ons als team – en voor mij – een verdrietige confrontatie met de werkelijkheid. Dood en verderf, mensen als Imena die moeten vluchten om een veilig heenkomen te zoeken, of zelfs zonder enige zekerheid en gerustheid hun land moeten verlaten… angst voor het onbekende.

We kunnen stellen dat angst er eigenlijk voor zorgt dat we iets niet durven los te laten, of neer te leggen in de handen van God. We zien en geloven dan niet dat Hij overal is en willen alles op eigen kracht doen. In Spreuken is God heel duidelijk. Hij strooit daar met angst, al datgene dat er met ons kan gebeuren wanneer we niet naar Zijn Woorden luisteren, wanneer we niet op Hem vertrouwen. Maar wat er gebeurt als we ons wél richten op God, staat er letterlijk in het Hebreeuws zo mooi;

“Maar (wie) hoort naar Mij zal wonen in zekerheid en gerust (zijn) zonder de verschrikking van kwaad”. Spreuken 1:33

Laten we ons richten op de gezonde angst voor God, ingegeven door de Heilige Geest, zodat we mogen weten wie God is in relatie tot ons mensen. Angst in de vorm van eer, ontzag, respect, verwondering en aanbidding. Want het is God van Wie we alles van mogen en kunnen verwachten, door Christus zijn Zoon!

Jannie stuurt op gezette tijden een column vanuit Zambia naar het kerkblad ‘Geandewei’, voor de editie Drachten | Leeuwarden | Dokkum

2000px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg

Fear

We all know fear. Actually it is quite healthy: it’s a defence mechanism that protects us from external danger. It makes us look for a safe place when we are facing a threat. Fear caused by a memory makes us freeze.

And fear of certain situations (which are not really threatening) make it difficult to function properly. In these cases, fear is unhealthy.

In January I went on a mission trip to a country where there are terrorist attacks on a daily base, also close the place where I was staying. One morning, during one of the meetings, a helicopter flew over. In itself not that strange you would think, but what is the message when Imena (not her real name) completely freezes when she heard this sound, knowing that there has been another attack somewhere and that this helicopter is transporting the bodies of the victims to the capital city. For us as a team – and for me – it was being confronted with reality. Death and destruction, people like Imena who have to flee to find refuge, or even leave their country without any certainty and peace of mind … fear of the unknown.

We can say that fear actually causes us to not dare to let go of it or even to put it in the hand of the Lord. We do not see and believe that He is everywhere and we still want to do everything on our own power. In Proverbs, the Lord is very clear. He scatters with fear, all that can happen to us if we don’t listen to His Words, if we don’t trust Him. But what happens when we do focus on the Lord? The Hebrew language in Proverbs really says it nicely.

“But (whoever) listens to Me will dwell in certainty and be at ease without the terror of evil.” Proverbs 1:33

Let us focus on the healthy fear of the Lord, prompted by the Holy Spirit, so that we may know who the Lord is in relation to us humans. Fear in the shape of honor, awe, respect, wonder and adoration. Because it is the Lord from whom we may expect everything, through Christ His Son!

Where do you take your fears?

Once in a while Jannie will send a column from Zambia for the Church leaflet ‘Geandewei’ in the northern area of Friesland/Netherlands