Coronavirus| Column June 2020

nederlandse vlag for English, see further below

Covid-19

Van een afstand was ik getuige van het feit dat in Nederland en andere Westerse landen de aantallen besmettingen net het coronavirus omhoog schoten. Hier in Zambia was toen nog helemaal niets aan de hand.

Een aantal zendelingen werden door hun ‘thuisland’ teruggehaald. Zendelingen met wie ik nauw contact mee had. Op dat moment werd het ook een realiteit voor mezelf. Zambia, een land waar het zorgsysteem bij lange na niet datgene kan bieden wat Nederland zou kunnen bieden.

Toen ik mezelf de vraag stelde; “Ga ik terug?” gonsde het antwoord door mijn hoofd; “NEE!!!!”. Het raakte me diep. De gedachte dat ik mijn Afrikaanse vrienden en collega’s achter zou laten omdat het in Nederland ‘veiliger’ zou zijn, omdat ik daar beter verzorgd zou worden in het ziekenhuis, mocht ik het virus krijgen, deed mijn hart pijn. Ik kon, ging- en ga- dat niet doen.

Waarom niet? Nou, daar kan ik heel duidelijk een antwoord op geven. God heeft mij in mijn leven vaker laten zien dat Hij er bij is, dat Hij mij niet alleen laat, wat er ook gebeurt.

“Wees niet bang, want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand”. Jesaja 41:10

Ik loop enigszins risico vanwege het feit dat ik in 2017 een longvliesontsteking heb gehad. Het was kantje boord. Maar ook toen was het God die zei: ‘Ik ben bij je!’ Ik ben toen nooit bang geweest en zal dat nu ook niet zijn. Ook in deze coronasituatie zal Hij me niet alleen laten.

Op moment van schrijven gaat het aantal besmettingen in Zambia nog steeds omhoog. Of we hier ook een piek zullen bereiken? Geen idee. Een ‘Lock down’ zoals jullie die in Nederland kennen is hier niet realistisch. Er moet gewerkt worden. Doodgaan van de honger of het virus doorstaan, dat is de keuze hier. Mijn werk is tijdelijk veranderd in het produceren van katoenen mondkapjes en het helpen de bevolking bewust te maken van de coronaregels. En natuurlijk veranderd er niets aan het verspreiden van het Woord van God!

Ik ben ‘HIER’ nodig, dat is me wel duidelijk!

Jannie stuurt op gezette tijden een column vanuit Zambia naar het kerkblad ‘Geandewei’, voor de editie Drachten | Leeuwarden | Dokkum

2000px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg

COVID-19

From a distance I witnessed the fact that in the Netherlands and other Western countries the numbers went up with people who were tested positive with the coronavirus. Here in Zambia, nothing was going on at the time yet.

A few fellow missionaries had to go back to their “home country”. Missionaries with whom I had close contact. At that time this ‘coronavirus’ also became a reality to myself. Zambia, a country where the health system is not at all the same as in the Netherlands.

When I asked myself the question; “Am I going back?” the answer already buzzed in my head; “NO!!!!”. It touched me deeply. The thought that I would leave my African friends and colleagues behind because it would be “safer” for me in the Netherlands, because I would be better cared for in a hospital if I got the virus, made my heart be in pain. I couldn’t go back and will not go back.

Why not? Well, I have a clear and honest answer for that. God has shown me more often in my life that He is there, that He does not leave me alone no matter what happens.

“So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you; I will uphold you with my righteous right hand ”. Isaiah 41:10

I am somewhat at risk thought due to the fact I had pleurisy in 2017. It was a close call. But even then it was God who said, “I am with you!” I have never been afraid then and will not be afraid now. Also in this corona situation He will not leave me alone.

At the time of writing this column, the number of infections in Zambia are still going up. Whether we will have a peak? I don’t know. A “lockdown” as it occurs in the Netherlands is not realistic here. People need to work. The choice they have here is to die of hunger or to die of the Coronavirus.

My work temporarily changed into the production of cotton facemasks and helping raise public awareness of how to stay safe during this Coronavirus. And of course spreading the Word of God remains unchanged!

I am needed “HERE”, that is clear to me!

Once in a while Jannie will send a column from Zambia for the Church leaflet ‘Geandewei’ in the northern area of Friesland/Netherlands