Dankbaarheid – Gratitude | Column August 2020

nederlandse vlag for English, see further below

Dankbaarheid

Hoe dankbaar was u voor en tijdens de coronacrisis? En hoe dankbaar bent u nu? ‘Wat een vraag’, zult u wel denken. Uw leven werd in één keer helemaal op zijn kop gezet. Alles anders dan u gewend was. Restricties, angst, spanning, eenzaamheid, op elkaar aangewezen zijn en noem maar op.

Is het niet zo dat we vaak vanzelfsprekend dankbaar zijn als alles goed gaat? Dat we vaak vergeten om God dank te zeggen? Hoe ging dat bij u – en hoe voelde u zich – toen de spanning van corona om de hoek kwam kijken? Hoe keek u tegen God aan en hoe is dat nu het leven weer wat gewoon aan het worden is?

“Volg de weg van Christus Jezus, nu u Hem als Heer aanvaard hebt. Blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.” Kolossenzen 2:6,7

Nu ik hier een jaar in Zambia zit en terugkijk, ben ik onder de indruk. Wie had ooit kunnen bedenken dat God mij zou roepen om Hem te dienen hier in Afrika? Een sprong in het diepe en onbekende. Voor mij resulteerde dit in restricties – mijn leven zou niet meer zo ‘vrij’ zijn als voorheen – angst voor het onbekende, spanning over hoe het financieel zou komen. En ook eenzaamheid; zou ik wel een nieuw thuis krijgen? Kortom: onzekerheid, maar toch ook het volste vertrouwen dat Hij zou en zal gaan voorzien, zolang ik maar in Hem geworteld en gegrondvest blijf.

Terugkijkend op het gehele proces kan ik zeggen dat ik vol dankbaarheid ben. Vaak zeg ik tegen God; ‘Ik ben zó dankbaar, maar blijf me laten zien wat ik moet doen. Ik doe mijn best, maar dan moet U wel voor de rest zorgen.” Nou, dat heeft Hij gedaan en dat doet Hij nog steeds! Een jaar in Zambia, een jaar mogen dienen, een jaar mensen mogen bemoedigen, onderwijzen en begeleiden in het Licht van het Evangelie. Zelfs tijdens corona ben ik niet uit het veld te slaan. Ook nu kan ik dienen, door vrouwen mondmaskers te laten maken en ze uit te delen. Uitreiken naar een ander, uitreiken naar de kwetsbaren in de samenleving. Hoe dankbaar kan een mens zijn? Hoe dankbaar bent u?

Jannie stuurt op gezette tijden een column vanuit Zambia naar het kerkblad ‘Geandewei’, voor de editie Drachten | Leeuwarden | Dokkum

2000px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg

Gratitude

How grateful were you before and during the corona crisis? And how grateful are you now? “What a question,” you might think. Your life was turned upside down all at once. Everything different from what you were used to. Restrictions, fear, tension, loneliness, being dependent on each other and so on. Isn’t it true that we are often naturally grateful when everything goes well?

We often forget to give thanks to God isn’t it? How did this go – and how did you feel – when the tension of corona came into play? How did you view God and how is life now it is slowly getting back to normal again?

“So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in him, rooted and built up in him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Colossians 2:6-7

Now looking back, being in Zambia for a year, I am impressed. Who could ever have imagined that God would call me to serve Him here in Africa? A leap of faith and into the unknown. For me this resulted in restrictions – my life would no longer be as ‘free’ as before – fear of the unknown, tension about how all would turn out financially. And loneliness too; would I get a new home? In short: uncertainty, but then again complete and full confidence that He would and will provide, as long as I remain rooted and grounded in Him.

Looking back at the entire process, I can say that I am so grateful! Often I say to God; “I’m so grateful, but keep showing me what to do. I’ll do my best, but then You have to take care of the rest.” Well, He has done that and He still does! One year in Zambia, a year to serving, a year to encourage, teach and guide people in the Light of the Gospel. Even corona couldn’t and can’t stop me. Despite all I could and still can serve by having women making face masks and to hand them out. Reaching out to others, reaching out to the vulnerable in society. How grateful can a person be? How grateful are you?

Once in a while Jannie will send a column from Zambia for the Church leaflet ‘Geandewei’ in the northern area of Friesland/Netherlands