Vooroordeel – Prejudice | Column October 2020

nederlandse vlag for English, see further below

Vooroordelen

We hebben er allemaal mee te maken, in welk land we ook wonen. We komen veel mensen tegen, veel mensen komen ons tegen. De enorme hoeveelheid informatie die we met ons meedragen wordt op wat voor manier dan ook onbewust al verwerkt en voor we het weten zijn we al ingedeeld.  We hebben een mening over iemand anders zonder dat we de persoon eigenlijk kennen. We zijn makkelijk in het afgaan op eigenschappen die we zien of over horen en oordelen meteen. Maar is het ook echt waar?

Wat ik persoonlijk zo oneerlijk vind aan dit proces is dat mensen vaak niet de kans krijgen te laten zien wie ze echt zijn en wat ze kunnen bijdragen. We zijn als gelovigen vaak nog steeds egoïstisch en zelf gecentreerd. Maar wat we niet weten is dat we vaak onbewust meer van onszelf dan de ander beschrijven. Let daar maar eens op wanneer u uzelf betrapt op het oordelen van de ander. Wat is het waar we zelf bang voor zijn? Wat zit er diep van binnen dat maakt dat we meteen oordelen?

Het is erg jammer dat dit ook net zo goed in ‘zendelingenland’ gebeurd. Nee, we zijn heus niet heiliger dan heilig. Iedere zendeling is ook maar een mens, een mens met een missie, maar ook met fouten en gebreken. Toch hebben we als Christen allemaal een opdracht van God en dat is vrucht dragen. Vrucht dragen tot eer van Zijn Naam!

“De bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.” Mattheus 3:10

Hebben we wel door dat wij zelf en onze boom genoemd ‘missie’ geen goede vrucht kan dragen als we een ander geen kans geven onderdeel daarvan te laten zijn? Dat de missie en wijzelf omgehakt worden, vruchteloos. Is dat de bedoeling? Is dat wat we willen? Is dat wat u wilt? Stel u zichzelf de vraag; “Waar draait het om, om mij of om de opdracht van God?” Het is duidelijk niet aan u,  jou en mij om te snel over anderen te oordelen. Dat is het werk van God. En wie weet kan een ander een prachtige toevoeging zijn en draagt u en uw boom enorm veel vruchten!

Ik zou zeggen; “verander vooroordelen in nieuwsgierigheid en geeft de ander een kans!”

Jannie stuurt op gezette tijden een column vanuit Zambia naar het kerkblad ‘Geandewei’, voor de editie Drachten | Leeuwarden | Dokkum

2000px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg

Prejudice

We all have to deal with it, no matter which country we live in. We meet many people, many people meet us. The enormous amount of information that we carry with us is already unconsciously processed in any way and before we know it we are already classified. We have an opinion about someone else without actually knowing the person. We are easy to rely on qualities we see or hear about and judge immediately. But is it really true?

What I personally find so unfair about this process is that people often don’t get the chance to show who they really are and what they can contribute. As believers we are often still selfish and self-centred. But what we don’t know is that we often subconsciously describe more of ourselves than the other. Just notice that when you catch yourself judging the other. What is it that we ourselves are afraid of? What is it deep inside that makes us judge immediately?

It is very unfortunate that this is happening just as well in “missionary land”. No, we are no saints. Every missionary is only human, one with a mission, but also with mistakes and flaws. Yet as Christians we all have an assignment from God and that is to bear fruit. Bear fruit to Glorify His Name!

The ax is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire.” Matthew 3:10

Do we realize that we ourselves and our tree called “mission” cannot bear good fruit if we do not give another person the chance to be part of it? That the mission and ourselves are cut down, to no avail. Is that the intention? Is that what we want? Is that what you want? Ask yourself the question; “What is it about, is it about me or about God’s assignment?” Obviously, it is not up to you and me to judge others too quickly. That is the work of God. And who knows, someone else could be a wonderful addition and you and your ‘tree’ will bear enormous fruit!

I would say; “Turn prejudice into curiosity and give the other person a chance!”

Once in a while Jannie will send a column from Zambia for the Church leaflet ‘Geandewei’ in the northern area of Friesland/Netherlands