Single | Column December 2020

nederlandse vlag for English, see further below

Belangrijk: Onderstaande column heb ik geschreven op basis van het voeren van counselling gesprekken met confidenten, bemoedigingen aan andere singles en op basis van mijn eigen persoonlijke ervaring als single gedurende een groot deel van mijn leven ( ik ben 48 jaar). Ik heb zelf een paar relaties gehad, maar tot voor kort nooit het geluk mogen ervaren om een maatje te vinden voor het leven en daarbij ook nooit het geluk mogen ervaren in het krijgen van kinderen. Het is geheel niet mijn bedoeling om andere singles boos te maken of verdriet te doen met wat ik heb geschreven. Het doel van deze column is te vinden in het vertrouwen op God en daarin de rust te vinden en deze rust te mogen ervaren, wat er ook gebeurt en is gebeurd. God is er bij en zal er bij zijn in de toekomst en God was er bij in voorbijgaande jaren waar het als single niet is gelukt een maatje te vinden of wanneer een huwelijk of relatie helaas geen stand heeft kunnen houden.

Single

Single zijn wordt door omstanders vaak als iets raars gezien. Door druk van buitenaf lopen we het risico om een relatie aan te gaan waar we niet gelukkig van worden. ‘We moeten vooral niet te kritisch zijn’. Voor de meesten wel heel herkenbaar denk ik. Jawel, ook voor mij. Maar hoe gaan we daar nu op een goede manier mee om? Precies! Gods leiding zoeken! Kijken wat Hij verstaat onder een goede relatie en een goede partnerkeuze. Hierover kunnen we iets leren via het verhaal van Isaak en Rebekka.

Isaak had een goddelijk karakter. Zijn vader Abraham wilde dat hij een vrouw kreeg die ook een goddelijk karakter had. En hij kwam met een plan. Een dienstknecht van Abraham ging biddende op pad met een heel specifieke opdracht: het zoeken van een vrouw voor Isaak. God verhoorde zijn gebeden voordat hij ‘Amen’ kon zeggen en hij kwam thuis met een vrouw die gehoorzaam was aan God. Een prachtig meisje: mooi, levendig, vriendelijk, extravert, onzelfzuchtig en energiek, kortom: een goddelijk karakter. Rebekka wist in haar hart dat het Gods wil was dat ze meeging het onbekende in. Dit motiveerde haar beslissing. Wat een moed en vertrouwen liet dit zien!

In die tijd ging dat zo. Het maakt een mooi liefdesverhaal. Nu wil ik niet beweren dat anderen iemand voor ons moeten kiezen, maar het zegt wel iets over welke waarden we moeten respecteren. Een Christus-gecentreerd karakter. Gehoorzaamheid aan God. God zoeken, biddend op weg te gaan en wachten op Zijn leiding.

‘De HEER heeft dit alles zo beschikt. Hoe zouden wij er dan tegenin kunnen gaan?’ Genesis 24:50

Rebekka’s familie zag overduidelijk ook dat Gods hand zichtbaar was in dit verhaal. Dit maakt het verhaal in Genesis 24 een mooie bemoediging voor een ieder om op een goede manier een partner te zoeken en te kiezen. Ja, er zullen – in onze aardse ogen – potentiële kandidaten op ons pad komen, maar hoe gaan we daarmee om? Wachten we op Gods leiding of gaan we zelf te snel een relatie aan omdat we bang zijn alleen te blijven? Laten we met innerlijke vrede vertrouwen op God, bidden om Zijn leiding zodat wanneer de tijd rijp is, God ons zal antwoorden op een manier welke ons verstand te boven gaat!

Jannie stuurt op gezette tijden een column vanuit Zambia naar het kerkblad ‘Geandewei’, voor de editie Drachten | Leeuwarden | Dokkum

2000px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg

Important: I wrote the below column based on counseling sessions I had with clients, encouragements to other singles and based on my own personal experience as a single during all of my life (I am 48 years old). I have had a few relationships myself, but until recent I never could experience the happiness of finding a mate for life and I could never experience the happiness of having children. I don’t mean to upset or grieve other singles with what I’ve written. The aim of this column is to find trust in God and to find peace in our life situations and to be able to experience this peace, whatever happens in life and has happened in life. The Lord is there with us and will be with us in the future and the Lord has been there in the recent years when it was not possible to find a mate as a single or when a marriage or relationship unfortunately did not work out.

Single

Being single is often seen as something strange in other people’s eyes. External pressure can put us at risk of entering into a relationship which will not make us happy. “Above all, we should not be too critical”, people say. I think this is quite recognizable for some people. Yes, also for me. But how do we deal with this in a good way? Exactly! Seeking God’s guidance! See what He means by a good relationship and a good choice of partner. We can learn about this through the story of Isaac and Rebekah.

Isaac had a godly character. His father Abraham wanted him to have a wife who also would have a godly character. And he came up with a plan. A servant of Abraham went out on a trip, praying to God with a very specific assignment: to find a wife for Isaac. God answered his prayers before he even could say “Amen” and came home with a woman who was obedient to God. A lovely girl: beautiful, lively, friendly, outgoing, selfless and energetic, in short: a godly character. Rebekah knew in her heart that it was God’s will for her to go on this journey into the unknown. This motivated her decision. This certainly showed a lot of courage and confidence!

In those days it was like that. It sure makes a beautiful love story. It doesn’t mean I’m saying that others should go out and choose someone suitable for all singles, but it does tell us something about the values we should respect. A Christ-centered character, a godly character. Obedience to God. Seeking God, taking a prayerful road and wait for His guidance.

This is from the LORD; we can say nothing to you one way or the other. Genesis 24:50

Rebekah’s family also clearly saw that it was God’s hand visible in the situation. This makes the story in Genesis 24 a nice encouragement for everyone to find and choose a partner in a good way. Yes, there will – in our earthly eyes – be potential candidates crossing our path in life, but how do we deal with that? Are we waiting for God’s guidance or are we getting into a relationship too quickly because we are afraid of remaining alone? With inner peace, let us trust in God, pray for His guidance so that when the time is right, God will answer us in a way which transcends all understanding!

Once in a while Jannie will send a column from Zambia for the Church leaflet ‘Geandewei’ in the northern area of Friesland/Netherlands