Overvloed | Abundance | Column juli | July 2021

nederlandse vlag for English, see further below

“Maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding…”Lucas 12:22b-23

Overvloed

Na een intensief verlof van 2,5 maand in Nederland ben ik weer aangekomen in Zambia. De tijd die ik in Nederland had is erg snel gegaan…….en druk moet ik zeggen. Veel te doen, veel te regelen, veel mensen bezoeken en weer werken aan mijn financieel support. Zonder dat support kan ik mijn werk niet doen. Ik ben dankbaar hoe God voor me heeft gezorgd de afgelopen periode en ik vertrouw erop dat Hij dat blijft doen!

Terug te zijn in Nederland liet me merken hoeveel overvloed er is in ons kleine landje. Ik ben er de eerste week letterlijk ziek van geweest. Het raakte me diep en ik voelde me ontheemd. Nederland, een land waar eigenlijk geen nee te koop is, alles is er te krijgen, fysiek en online. Schappen in de supermarkt en winkels bestaan uit spullen waarvan ik denk; ‘wie gaat dit allemaal weer kopen’! Nederland een land waar mensen zich druk maken of ze, vanwege corona, wel of niet op vakantie kunnen gaan, een dagje uit kunnen gaan of uit eten mogen.

Dit vers heeft voor mij dan ook een dubbele lading. Ten eerste dat ik me geen zorgen hoef te maken over wat ik zal eten en of ik wel kleding heb om aan te trekken tijdens mijn zendingsmissie en daarnaast dat het leven meer is dan wat we bezitten en we daar allemaal mee kunnen doen. Ja, ik heb het goed in Zambia, ik leef basic maar heb genoeg. Toch heb ik gemerkt dat het lijkt of het leven hier in Zambia anders is. Veel mensen leven bij de dag en relaties onderling zijn erg belangrijk. De dag doorkomen is belangrijker dan nadenken over de toekomst. Velen halen deze toekomst niet eens door sterfte op een relatief jonge leeftijd. Ja, ook hier raak ik mensen kwijt waar ik tijdelijk mee op mag lopen. Dan wordt je maar weer eens diep op de feiten gedrukt waar het nu werkelijk om gaat in het leven. Precies Goddelijke zorg en liefde! Het leven is niet ‘hebben’, maar liefhebben. Gods liefde uitdelen en dat blijf ik doen! Daar kan geen aardse overvloed tegenop!

Jannie stuurt op gezette tijden een column vanuit Zambia naar het kerkblad ‘Geandewei’, voor de editie Drachten | Leeuwarden | Dokkum

2000px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg

Abundance

“One thing I ask from the Lord, this only do I seek: that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek him in his temple. Psalm 27:4

After an intensive leave of 2.5 months in the Netherlands, I have returned to Zambia. The time I had in the Netherlands went very quickly…….and it was quite busy I must say. A lot to do, a lot to arrange, a lot of people to visit and working on my financial support again. I cannot do my job without that support. I am grateful for how God has taken care of me over the past period and I trust that He will continue to do so!

Being back in the Netherlands showed me how much abundance there is in our small country. I was literally sick for the first week. It touched me deeply and I felt displaced. The Netherlands, a country where you can’t really get no as an answer, everything is available there, physically and online. Supermarket shelves and shops are full of stuff of which I think; “Who’s going to buy all this again?” The Netherlands is a country where people worry about whether or not they can go on holiday, go out for a day or eat out because of corona.

This verse has a double meaning for me. First, that I don’t have to worry about what I’ll eat and whether I’ll have clothes to put on during my live as a missionary, and secondly, that life is more than what we own and we can all do with that. Yes, I am doing well in Zambia, I live basic but have enough. Yet I have noticed that life here in Zambia seems to be different. Many people live day to day and mutual relationships are very important. Getting through the day is more important than thinking about the future. Many do not even make it to this future due to death at a relatively young age. Yes, here too I lose people that I may temporarily associate with. Then you are once again deeply pressed to the facts which really matter in life. Exactly, Divine care and love! Life is not ‘to have’, but ‘to love’. Sharing God’s love and I will continue to do so! No earthly abundance can compete with that!

Once in a while Jannie will send a column from Zambia for the Church leaflet ‘Geandewei’ in the northern area of Friesland/Netherlands