Jannie in Mission in ‘it Iester Nijs’ mei 2021

nederlandse vlag for English, see further below

It Iester Nijs | Lokaal krantje | Mei 2021

Zaterdag 13-03-2021. Brrrrrrr wat is het koud hier! Nou moet ik zeggen dat het in Zambia ook kouder werd. We hebben heel veel regen gehad (zie foto’s) en daardoor zeggen ze dat het een koude winter gaat worden. Nu al zijn de nachten 14 graden en dat gaat alleen maar naar beneden. Dat wordt in juni wat als ik weer terug ben. Waarschijnlijk wordt het dan een graad of 5 ’s nachts. En er zijn geen kachels in huis en om maar niet dood te gaan aan koolmonoxide vergiftiging is het ook niet verstandig de houtskool in huis te halen. Gelukkig is het overdag wel tussen de 20 en 25 graden, maar voor een koukleum zoals ik niet genoeg!

Maar goed, ik ben nu eerst tot en met eind mei op verlof in Nederland. Vreemd om terug te gaan en te zijn, met name ook omdat Corona het gehele reizen en Nederland beheerst. In Zambia worden er gemiddeld 5000 testen per dag gedaan waar zo’n 200 positieve gevallen uit komen. Niet veel zou je zeggen, nee, maar veel mensen laten zich niet testen, lopen gewoon door met klachten. Ziekenhuizen kunnen het nog makkelijk aan. Geen lock-down, want dat kan ook niet, er is totaal geen sociaal vangnet want er moet ’s avonds wel eten op tafel komen. De Coronaregels gelden vooral in de supermarkten, winkels, kerken en op bijeenkomsten. Op trouwerijen en begrafenissen mogen 50 mensen komen. Kortom het leven gaat in Zambia eigenlijk gewoon door. Persoonlijk denk ik dat het bij ‘ons’ in Zambia meevalt omdat we veel buiten leven. Hopelijk wordt het tijdens onze ‘winter’ in juni niet erger.

Hier in Nederland is dat toch wel anders heb ik wel gemerkt. Heel vreemd allemaal, al die regels en vooral ook ‘al’ die discussies. Corona beheerst Nederland wel heel erg. Ik hoop voor jullie dat dat snel anders gaat worden.

Tijdens mijn verlof ben ik iemand ‘zonder vaste woon-en verblijf plaats’ en verblijf op verschillende plekken om zo strategisch bezoekjes af te kunnen leggen. Zoals het nu lijkt is de planning aardig rond. Gelukkig kan ik in Nederland met de ‘1 persoon’ regel wel gewoon mensen bezoeken en daar ben ik erg blij mee.

Verlof is een periode van bezinning, even afstand nemen van Zambia, van het dagelijkse werk en leven, maar bovenal ook om weer familie en vrienden te ontmoeten en daarnaast het warm houden van andere contacten. Ook is het een periode om weer te werken aan mijn financieel support om ervoor te zorgen dat ik mijn werk kan blijven doen. Hopelijk blijven mijn supporters mijn werk trouw en lopen de financiën door. Ik ben de hele periode dan ook druk bezig met mijn ‘Jannie in mission marketing’. Ik ben ontzettend dankbaar voor alle steun die ik in wat voor vorm dan ook krijg! Erg bijzonder!

Nu zullen jullie je afvragen of ik mijn dorp ook mis. Jazeker! Vooral mijn prachtige huis en ook jullie als inwoners! Een plek waar ik tot midden 2019, 47 jaar heb gewoond en ik me altijd heb thuis gevoeld. Maar ook in Zambia voel ik me thuis, ook daar heb ik weer mensen om me heen staan die me thuis doen laten voelen. En die hele eenvoudige levenstandaard bevalt me ook prima, we kunnen als mens prima minimalistisch leven! Maar bovenal gaat het mij om het werk wat ik doe in Gods Koninkrijk! Dat is waar ik voor leef en wil blijven leven!

Het bezoeken van mijn dorp en haar inwoners doet me goed! Erg blij dat jullie me nog niet vergeten zijn! Ik heb velen al gezien en bezocht. Wat is er toch al wel veel veranderd in de tijd dat ik weg was. Veel huizen zijn van bewoners gewisseld. Echt veel meer dan anders, maar ontzettend leuk al die ‘vernieuwing’. Helaas merk ik dat mijn verlof periode eigenlijk al wel te kort is om meer mensen te bezoeken. Het is daarnaast jammer dat er geen activiteiten plaats kunnen vinden zodat een ontmoeting met meerdere mensen mogelijk zou zijn. “It is net oars’. Gelukkig kunnen jullie me blijven volgen mocht je meer willen weten! Check mijn website www.jannieinmission.com of volg me via Facebook @jannieinmission. Daar kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief om zo ongeveer iedere 2 maanden op de hoogte gehouden te worden van wat er speelt in mijn werk en leven! Ook moet ik zeggen dat ik een ‘nieuwsbrief’ van jullie kant ook wel eens leuk zou vinden.

God heeft de macht u te overstelpen met al Zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.
2 Korintiërs 9:8

Dit werk kan ik dan ook niet alleen! Gelukkig ga ik op weg met God en met Jezus aan mijn zijde loop ik door het leven en doe ik mijn werk. Maar ook jullie steun is onmisbaar in welke vorm dan ook! Ik hoop en bid dat jullie in de toekomst ook aan mij en mijn werk willen denken nu ik het gevoel heb dat God wil dat ik lange termijn zendeling wordt en eind mei weer terug ga naar Zambia. Mijn werk visum is weer goedgekeurd voor twee jaar en daar ben ik erg blij mee! Zoals het er nu uit ziet, ga ik verhuizen naar de stad Ndola, deze ligt 3 uur rijden vanaf Kabwe naar het noorden toe. Hier hoop ik bezig te gaan met het opzetten van een nieuw Skills en Development Centre en samen met een ervaren kleermaker ook een kleine productie op te gaan zetten (met name schooluniformen). Voor een groot gedeelte zal dit plaats vinden in een Moslim gemeenschap. Ook weer een nieuwe spannende uitdaging. Jullie begrijpen wel dat mijn werk nog niet snel klaar zal zijn! Mijn eerste periode bij Operatie Mobilisatie eindigt eind juli en zet zich dan voort in een lange termijn contract en wordt ik dus lange termijn zendeling. Wie had dat ooit gedacht!

Mijn werk en de projecten waar ik aan werk zijn niet mogelijk zonder financiële steun van buitenaf. Ik zou zeggen, laat God tot jullie spreken en dan is het goed! Iedere financiële bijdrage en/of gebed is van harte welkom! Mochten jullie een machtiging af hebben gegeven en me vanaf augustus 2021 willen blijven steunen, dan hoeven jullie niets te doen. Deze machtiging loopt gewoon door. Mochten jullie besluiten om te stoppen met support na juli, dan moeten jullie even contact opnemen met Operatie Mobilisatie. Ik hoop natuurlijk dat jullie mijn werk en de projecten waaraan ik werk willen blijven ondersteunen, want financiën zijn onmisbaar voor mij. Losse giften zijn natuurlijk ook nog steeds van harte welkom! Via de machtigingskaart, welke opgestuurd kan worden naar Franeker, of heel makkelijk Online via mijn website. Ik vertrouw erop dat God voor me zal zorgen zoals Hij dat steeds heeft gedaan!

Voor nu dank ik jullie voor alle support in welke vorm dan ook en ik wil jullie graag Gods zegen toewensen! Ik hoop dat we op welke manier dan ook met elkaar verbonden blijven!

Een vriendelijke groet uit, het voor mij tijdelijke, Nederland, Jannie Dijkstra

 

2000px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg

It Iester Nijs | Local paper | May 2021

Saturday 13-03-2021. Brrrrrrr it’s cold here! Well, I have to say that it got colder in Zambia too. We have had a lot of rain (see photos) and because of that they say it will be a cold winter. The nights are already 14 degrees and that is only going down. That will be in June when I’m back. It will probably be about 5 degrees at night. And there are no stoves in the house and in order not to die from carbon monoxide poisoning, it is also not wise to bring the charcoal into the house. Fortunately it is between 20 and 25 degrees during the day, but not enough for a cold person like me!

Anyway, I am now on leave in the Netherlands until the end of May. Strange to be back, especially because Corona controls the entire travel and the country of the Netherlands. In Zambia, an average of 5000 tests are done per day, with about 200 positive cases. Not much you would say, no, but many people do not get tested, they just continue life with having symptoms. Hospitals can handle it quite easy until now. No lock-down, because that’s not possible either, there is no social plan at all because food has to be put on the table in the evening. The Corona rules mainly apply in supermarkets, shops, churches and at meetings. 50 people are allowed to attend weddings and funerals. In short, life in Zambia goes on as usual. Personally, I think it’s not too bad for ‘us’ in Zambia because we live outside our houses a lot. Hopefully it won’t get worse during our ‘winter’ in June.

Here in the Netherlands it is quite different I have noticed. It’s all very strange, all those rules and especially ‘all’ those discussions. Corona dominates the Netherlands very much. I hope that will change for the people here soon.

During my leave I am someone ‘without a fixed place of residence’ and I stay in different places in order to make strategic visits. As it seems now, the planning is pretty much done. Fortunately, in the Netherlands I can visit people within the ‘only 1 person allowed to visit’ rule and I am very happy with that.

Leave is a period of reflection, taking some distance from Zambia, from daily work and life, but above all to meet family and friends again and also to keep other contacts. It is also a period to work on my financial support again to ensure that I can continue to do my work as a missionary. Hopefully my supporters will remain faithful to my work and the finances will continue. I am therefore busy with my ‘Jannie in mission marketing’ throughout this period. I am extremely grateful for all the support I receive in whatever way it come! It’s very special!

Now you’ll be wondering if I miss my old village too. Of course! Especially my beautiful house and all the residents too! It’s a place where I lived for 47 years until mid-2019 and I have always felt at home. But I also feel at home in Zambia, there too I have people around me who make me feel at home. And I also like the very simple standard of living, we can live a minimalistic life as human beings! But above all, I care about the work I do in God’s Kingdom! That’s what I live for and want to keep living!

Visiting my village and its residents has done me good! I’m glad they haven’t forgotten me yet! I have already seen and visited many around. So much has changed in the time I’ve been gone. Many houses have changed residents. Much more than usual, but very nice all this ‘refreshing’. Unfortunately I notice that my leave period is actually too short to visit more people. It is also a pity that no activities can take place so that a gathering with more people would be possible. “It is as it is.”

Fortunately, you can follow me if you want to know more! Check out this website www.jannieinmission.com or follow me on Facebook @jannieinmission. There you can sign up for the newsletter to be kept informed about what’s going on in my work and life!

“And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work.”      2 Corinthians 9:8

I cannot do this work alone! Fortunately, I walk with God and with Jesus by my side I walk through life and do my work. But your support is also indispensable in any form! I hope and pray that you will also think of me and my work in the future as I feel that God wants me to become a long term missionary and return to Zambia at the end of May. My work visa has been approved again for two years and I am very happy about that! As it looks now, I’m going to move to the city of Ndola, which is a 3-hour drive from Kabwe to the north. Here I hope to help to start up a new Skills and Development Centre and to set up a small production (mainly school uniforms) together with an experienced tailor. To a large extent this will take place in a poor community. So it’s another exciting challenge. You understand that my work will not be finished soon! My first commitment with Operation Mobilization ends at the end of July 2021 and then it continues into a long-term contract, which means I become a long-term missionary. Who would have thought that!

My work and the projects I work on are not possible without financial support. I would say let God speak to you! Any financial contribution and/or prayer is most welcome! Of course I hope you will support my work and the projects I work on, because finances are indispensable to me. Individual donations are very welcome! Via this LINK you can see how. I trust that God will take care of me as He always has!

For now I want to thank all my fellow village citizens for all the support in whatever way and I would like to wish them all God’s blessings!

A friendly greeting from the Netherlands, where I am at the moment writing this,
Jannie Dijkstra