Op verlof | On leave | Column mei | May 2021

nederlandse vlag for English, see further below

Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel…Psalm 27:4

Op verlof

Als ik dit schrijf ben ik in Nederland. ‘Op verlof’ noemen ze dat in zendingsland. Nee, het is niet alleen maar vakantie! Er is genoeg te doen en het kan ook vrij intensief zijn. Voor mij is dat ook niet anders. Het is een combinatie zoals de organisatie dat zegt; een periode van rust en gelegenheid om mensen te bezoeken, afstand nemen van het werk, het werk evalueren, werken aan financieel support en… genieten van een bruine boterham met kaas. Nou, dat lekkere Nederlandse brood mis ik wel in Zambia!

Het is vreemd weer terug te zijn in Nederland. Ik kan jullie eerlijk zeggen dat ik de eerste week een misselijk gevoel in mijn buik had, een gevoel van nergens thuishoren. Het ene moment rijd ik door één van de armste wijken van Zambia en 2 dagen later door het keurig georganiseerde Nederland waar geen ‘nee’ te koop is en waar mensen zich druk maken om niks (vind ik dan). Het voelt soms zo oneerlijk kan ik jullie zeggen en lijkt het werk wat ik doe in Zambia een onbegonnen zaak. Vaak als ik daaraan denk, dan relativeer ik het maar weer en weet gewoon dat iedere druppel op de gloeiende plaat het dubbel en dwars waard is. God ziet het en Hij is met Zijn schepping begaan. Mijn werk doe ik voor God en diegenen waar het om draait en dat is voor mij het belangrijkste en daar ben ik dankbaar voor.

Hoe kan ik de vrede en rust vinden, binnen deze twee verschillende werelden, welke ik zo nodig heb waar ter wereld ik ook ben? We weten dat God ons iedere dag maar weer uitnodigt om bij Hem te komen. We mogen in Zijn huis wonen, Zijn onvoorwaardelijke liefde aanschouwen en Hem ontmoeten in Zijn tempel. Toch kan dat alleen als we tijd inplannen voor God, alles aan de kant leggen en met Hem in gesprek gaan. Bij Hem mogen we die rust vinden en onze zorgen en angsten neerleggen, Hij zal ons rust geven. Maar om die tijd in te plannen vind ik vaak lastig, ook nu. Hoe gaat dat bij u?

Jannie stuurt op gezette tijden een column vanuit Zambia naar het kerkblad ‘Geandewei’, voor de editie Drachten | Leeuwarden | Dokkum

2000px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg

On leave

“One thing I ask from the Lord, this only do I seek: that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek him in his temple. Psalm 27:4

As I write this, I am in the Netherlands. They call it being ‘on leave’ in missionary land. No, it’s not just a holiday! There is plenty to do and it can also be very intensive. It’s no different for me. It is a combination as the organization says; a period of rest and opportunity to visit people, distance from work, working on financial support and… enjoy a whole meal sandwich with cheese. Well, I do miss that delicious Dutch bread in Zambia!

It is strange to be back in the Netherlands. I can honestly tell you that the first week I had a sick feeling in my stomach, a feeling of not belonging anywhere. One moment I’m driving through one of the poorest districts of Zambia and two days later through a neatly organized Netherlands where there is not any no fora n answer and where people seem to be not worried about anything (at least thats what I think). It sometimes feels so unfair I can tell you and it looks as if the work I do in Zambia seems to be an impossible task. Often when I get this thought, I just put things into perspective and know it’s worth it. God sees it and He will finish what He started. I do my work for God and those who need it and that is the most important thing for me and I am grateful for that.

But how can I find the peace and tranquility, within these two different worlds, that I so need wherever I am in the world? We know that God invites us every day to come to Him. We may dwell in His house, feel His unconditional love and meet Him in His temple. Yet that is only possible if we plan time for God, put everything aside and start talking with Him. With Him we may find that peace and lay down our worries and fears, He will give us rest. But I often find it difficult to schedule that intimate time, even now. What about you?

Once in a while Jannie will send a column from Zambia for the Church leaflet ‘Geandewei’ in the northern area of Friesland/Netherlands