Zelfzuchtigheid | Selfishness | Column September 2021

nederlandse vlag for English, see further below

Zelfzuchtigheid

“Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander”. Filippenzen 2:3,4

Wat komt het vaak voor, zelfzuchtigheid. Alleen maar denken aan jezelf. In Zambia is het iets wat aan de orde van de dag is wanneer je bij officiële kantoren komt om zaken te regelen. Ik wil echt niet iedereen over één kam scheren, maar een grote groep werkt op deze manier. Afgelopen week deed dit maar weer blijken toen ik met iemand mee was voor een rijexamen. Al twee keer eerder voor de test ‘gefaald’. Ja, gefaald tussen haakjes omdat er een selecte groep examinatoren is die je net zo vaak kunnen laten zakken totdat je bereid bent om een bedrag te betalen om zo je rijbewijs te ‘halen’. Ook als je helemaal geen fouten maakt. Bizar en erg frustrerend aangezien wij als Christenen de goede weg moeten en willen bewandelen.

Gelukkig deze keer geslaagd! Blij en opgelucht wachten we op het officiële document waar de manager een handtekening op moet zetten. Maar laat deze nou net een uur voor sluitingstijd pas terugkomen van een lange lunchpauze. Gelukkig, want de dag ervoor hebben velen voor niets zitten wachten.

Het document wordt getekend en we worden naar een andere locatie gestuurd om te betalen en het kaartje op te halen. Daar aangekomen staat er niets in het systeem. We ontdekken dat de documenten nog gewoon op tafel liggen op de vorige locatie en de persoon in kwestie blijkbaar ‘iets anders te doen heeft’. Er blijken mensen te zijn die al een paar dagen wachten op een handtekening en anderen die de hele dag al wachten omdat hun naam niet eens in het systeem is ingevoerd. De manager werkt met willekeur en blijkbaar zo ook de administrateur. Geen enkel teken dat de ander belangrijker gevonden wordt.

Hoe anders gaat Jezus met mensen om! Zijn leven draaide niet om Hemzelf maar om anderen. En wat had Hij een geduld! Hoe ziet dat er in ons leven uit? Laten wij onszelf uitdagen om te leven zoals Hem, wees dienstbaar, help anderen! We zijn gemaakt naar Gods beeld en gemaakt om te dienen! En om geduld te hebben! Volgende week dus maar weer naar het kantoor voor een nieuwe poging.

Jannie stuurt op gezette tijden een column vanuit Zambia naar het kerkblad ‘Geandewei’, voor de editie Drachten | Leeuwarden | Dokkum

2000px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg

Selfishness

“Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourselves, not looking to your own interests but each of you to the interests of the others.” Philippians 4:3,4

How common it is, selfishness. Just thinking about yourself. In Zambia, it is a daily thing when you come to official offices to arrange certain things. I really don’t want to downplay, but a large group works this way. Last week this showed again when I was with someone for a driving test. ‘Failed’ the test twice before. Yes, ‘failed’ because there is a select group of examiners who can make you fail just as often until you are willing to pay a fee to ‘get’ your driver’s license. Even if you don’t make any mistakes at all. Bizarre and very frustrating as we as Christians want to go about it the right way.

Luckily he passed this time! Happy and relieved we waited for the official document on which the manager had to sign. But imagine this person coming back just an hour before closing time from a long lunch break. Fortunately, because the day before a lot of people have been waiting in vain.

Our document is signed and we are sent to another location to pay and collect the license. Once we were there, nothing is found in the system. We discover that the documents are still on the table at the previous location and the person in charge apparently has got ‘something else to do’. It turns out that there are people who have been waiting for a signature for a few days already and others who have been waiting all day because their name has not even been entered into the system. The manager works arbitrarily and apparently so does the administrator. No sign that others are considered more important.

How different Jesus deals with people! His life was not about Himself but all about other people. And what patience He had! How does that look like in our lives? Let’s challenge ourselves to live like Him, be of service, help others! We are made in God’s image and made to serve! And to be patient! Meaning next week we go back to the office for another attempt.

Once in a while Jannie will send a column from Zambia for the Church leaflet ‘Geandewei’ in the northern area of Friesland/Netherlands