Bitterheid | Bitterness | Column Maart 2022

nederlandse vlag for English, see further below

Bitterheid

“Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan, dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet.” Hebreeën 12:15

Bitterheid, iets dat al eeuwenoud is, altijd is voorgekomen en nog steeds heel veel voorkomt. Vaak ontstaat bitterheid doordat een mens iets is overkomen wat hem of haar verdrietig, boos, of teleurgesteld heeft gemaakt. Het is dan als het ware een wortel en als we er niet op letten, kan deze uitgroeien tot iets groots en het leven dusdanig beïnvloeden dat de kleinste misverstanden al heel groot gemaakt worden en de positiviteit niet meer gezien kan worden.

Bitterheid komt ook net zo goed voor in Afrika. Waarom ik hierover schrijf? Tijdens onze outreaches maken wij als zendelingen heel wat mee. Zeker als je in kleine dorpen komt, liggen meningsverschillen veelal op de loer. Ook in de dorpen waar wij komen. Waar twee jaar terug de vrouwen nog in grote getale bij elkaar kwamen, is dat door een ruzie tussen twee families niet meer het geval. Hier is het dusdanig ernstig dat familieleden vanuit geheel Zambia zich er mee zijn gaan bemoeien. Dit resulteert weer in situaties waar van alles de revue passeert; treiteren, hekserij en het is zelfs zo erg dat mensen worden gestenigd. Waarom krijgt men in eerste instantie een meningsverschil? Vaak weet men dat niet meer, maar de situatie is al zo geëscaleerd en de meningsverschillen zijn alleen maar meer geworden dat men niet meer veilig bij elkaar in de buurt kan zijn.

God is heel duidelijk in de brief aan de Hebreeën, we kunnen onszelf de genade van God laten ontgaan als we niet oppassen! Hebben we dat zelf wel door? Hebben we wel door hoe we soms op een ander reageren, welke onrust we kunnen veroorzaken en hoe we anderen met onze bitterheid kunnen besmetten? Verschillen in mening zijn er nu eenmaal en we hoeven het niet met elkaar eens te zijn. Maar respecteer elkaar voor wie we zijn en waar we voor staan. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Dit is nou net waar ons team in Ndola zich erg voor inzet en God zij dank lijkt het vruchten af te werpen.

Jannie stuurt op gezette tijden een column vanuit Zambia naar het kerkblad ‘Geandewei’, voor de editie Drachten | Leeuwarden | Dokkum

2000px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg

Bitterness

“See to it that no one falls short of the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many.” Hebrews 12:15

Bitterness, something that is centuries old, has always occurred and is still very common. Bitterness often arises because something has happened to a person which has made him or her sad, angry, or disappointed. Somehow this has started to become a root and if we don’t pay attention to it, it can grow into something big and affect life in such a way that the smallest misunderstandings are made very big and the positivity can no longer be seen.

Bitterness is also common in Africa. Why am I writing about this? As missionaries we experience a lot during our outreaches. Especially when you come to small villages, differences of opinion are often very much there. Also in a village we visit. Where two years ago the women still gathered in large numbers, this is no longer the case due to a quarrel between two families. Here it is so serious that family members from all over Zambia have become involved. This interference results in situations where things just pass by; bullying, witchcraft and it is even so bad that people have been stoned. Why do people have a difference of opinion in the first place? People often don’t know how to explain this but the situation by then already escalated to such an extent that it is no longer possible to be safely around each other.

God is very clear in the letter to the Hebrews, we can let ourselves slip from the Grace of God if we are not careful! Do we realize that ourselves? Do we realize how we sometimes react to another, what unrest we can cause and how we can infect others with our bitterness? There are differences of opinion at all times and we don’t have to agree. But respect each other for who we are and what we stand for. Always be humble, meek, and patient, and bear with one another in Love. Make an effort to maintain the unity that the Spirit gives you through the unifying power of peace. This is exactly what our team in Ndola is committed to and thank God it seems to be paying off.

Once in a while Jannie will send a column from Zambia for the Church leaflet ‘Geandewei’ in the northern area of Friesland/Netherlands