Samen zijn | Being together| Column January 2022

nederlandse vlag for English, see further below

Samen zijn

“…….met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.” Prediker 4:12

Op het moment dat ik deze column schrijf is het 1 januari 2022. Ik had echt nooit gedacht dat ik 2021 zou eindigen als een getrouwde vrouw. Op 18 december mocht ik samen met Mobuley een prachtige huwelijksdag beleven met de kinderen, familie én vrienden uit Zambia. Helaas kon er niemand uit Nederland bij aanwezig zijn vanwege de strakke coronamaatregelen. En ja, dan merk ik weer eens dat ik 7.778 km van Nederland ben verwijderd en dat ik niet zomaar even naar vrienden en familie kan gaan, of zij naar mij kunnen komen.

Op zo’n moment besef ik dat het goed is om altijd nieuwe mensen te ontmoeten, om uit je comfortzone te stappen, iets wat ik ook heb gedaan in 2019 toen ik naar Zambia ben vertrokken. Het vergde van mij dat ik nieuwe contacten zocht en ervoor open stond. Maar ook dat ik omkeek naar mensen die mijn hulp nodig hadden. Ook van daaruit zijn mooie vriendschappen ontstaan.

Nu kunt u denken dat het vers waarmee ik deze column ben begonnen, gelinkt is aan het getrouwd zijn. Ten dele waar. Samen zijn – met God in het midden – geeft je de enige kracht in je huwelijk om staande te blijven. Maar ik wil eigenlijk méér de nadruk leggen op het feit dat ieder mens een ander nodig heeft én God om stand te kunnen houden in datgene wat wij ‘leven’ noemen. In Zambia zijn relaties belangrijk maar wordt God niet geraadpleegd. In Nederland zijn we veel individualistischer, daardoor kent het land veel eenzaamheid en komt God óók steeds meer op de achtergrond.

Laten we in dit nieuwe jaar 2022 om ons heen kijken: er zijn mensen die ons en de Liefde nodig hebben. Je kan alleen samen stand houden als je Liefde kent. God is Liefde. Het drievoudige koord. Investeer in relaties, investeer in de Liefde, investeer in Jezus, nodig Hem uit in je leven en in het midden van je relaties. Op momenten dat mensen die dicht bij je staan er niet zijn ben je nog steeds niet alleen!

Jannie stuurt op gezette tijden een column vanuit Zambia naar het kerkblad ‘Geandewei’, voor de editie Drachten | Leeuwarden | Dokkum

2000px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg

Being together

“….Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken..” Ecclesiastes 4:12

At the time of writing this column it is January 1, 2022. I really never thought I would end 2021 as a married woman. On December 18, I was able to experience a wonderful wedding day with the children, family and friends from Zambia together with Mobuley. Unfortunately, no one from the Netherlands was able to attend the wedding due to Corona. And yes, at this point it really got to me once again that I am 7,778 km away from the Netherlands and that I can’t just go to friends and family, or they can come to me.

At a moment like this I realize that it is good to always meet new people, to step out of our comfort zone. Something I also did in 2019 when I left for Zambia. It made me look for new contacts and to be open to them. But also that I had to look out for people who needed my help. From this, beautiful friendships have arisen.

Now you may think that the verse I started this column with is related to being married. This is partly true. Being together – with God in the middle – gives you the only strength in your marriage to last. But I really want to emphasize on the fact that every person needs someone else and God to be able to survive in what we call ‘life’. In Zambia, relationships are important but God is not consulted. In the Netherlands we are much more individualistic and because of that the country shows a lot of loneliness and God is also put more and more to the background.

In this new year 2022, let’s look around us: there are people who need us and they need ‘Love’. You can only stand together if you know ‘Love’. God is ‘Love’. The Triple cord. Invest in relationships, invest in ‘Love’, invest in Jesus, invite Him into your life and into the midst of your relationships. At times when people close to you are not there, you are still not alone!

Once in a while Jannie will send a column from Zambia for the Church leaflet ‘Geandewei’ in the northern area of Friesland/Netherlands