Gebedsbrief OM | Prayer Email OM

Jannie Schacholi-Dijkstra had tien jaar geleden nooit durven dromen dat zij voor God in Zambia aan het werk mocht. Dat ze zou trouwen met een Zambiaan en daarmee moeder werd van een zeventienjarige- en zesjarige zoon. “Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.”

Na een opleiding aan de modevakschool en de kunstacademie werkte Jannie jarenlang in de textielproductie. “Steeds was er het gevoel dat God iets anders van mij wilde, met mij wilde. Tijdens het Opwekkingsweekend zei God tegen mij: ‘Geef alles op, dan maak ik je rijk’. Dat deed ik. En van stress en spanning, ging ik naar rust en vrede. “Vertel me maar wat ik moet doen, waar U me wilt hebben”, zei ik tegen God.” Ze dacht altijd dat je een soort verpleegster moest zijn om in de zending te werken. “Maar God gebruikt mijn gaven en talenten om voor Hem en Zijn kinderen van betekenis te zijn.”

Jannie werkt veel met vrouwen. Ze geeft naaicursussen, eenvoudige businesstrainingen en probeert vrouwen via digitale ontmoetingen te bemoedigen. Ze mag spreken op conferenties en in kerken. “Over hoe belangrijk vrouwen zijn in de kerk, de rol die ze speelden in de bijbel en vooral, hoe Jezus hen zag en ziet.”

Gebedspunten

• Voor Jannie is het, na jaren van single zijn, wennen om niet alleen de vrouw van Mobuley, maar ook de moeder van Mark en Joseph te zijn. Bid voor kracht en wijsheid om daar goed mee om te gaan.
• Bid voor Jannie en haar man Mobuley, dat God hen laat zien waar hun bediening is, waar ze ingezet kunnen worden.
• Bid voor Jannie, dat ze iets mag betekenen voor de vrouwen om haar heen. Dat God steeds weer mogelijkheden schept daarin.

Prayer letter “God is using my gifts and talents”

Ten years ago, Jannie Schacholi-Dijkstra would never have dreamed that she would work for God in Zambia. That she would marry a Zambian and also become the mother of a seventeen-year-old and six-year-old son. “God works in mysterious ways.”

After training at the fashion school and the art academy, Jannie worked for years in textile production. “There was always a feeling that God wanted something different from me, wanting something different with me. During a Revival Weekend in The Netherlands, God said to me: ‘Give up everything and I’ll make you rich’. And that’s what I did. And from the feeling of stress and tension, I went to a feeling of rest and peace. “Tell me what to do, where You want me,” I said to God. She always thought a person a nurse to be able to work in missions. “But God uses my own personal gifts and talents to be meaningful to Him and His children.”

Prayerpoints

• After years of being single, Jannie is getting used to not only being Mobuley’s wife, but also a mother to Mark and Joseph. Pray for strength and wisdom to deal with it well.
• Pray for Jannie and her husband Mobuley to show them where their ministry is, where they can be deployed.
• Pray for Jannie, that she may mean something to the women around her. That God always creates possibilities for this.