Hemelse rijkdom | Heavenly richness | Column Mei | May 2022

nederlandse vlag for English, see further below

Hemelse rijkdom

“Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen.” Mattheus 6:20

Er is veel aan de hand in de tijd waarin we leven. Het eerste wat bij me opkomt en bij u waarschijnlijk ook is de oorlog in Oekraïne. Verschrikkelijk, de beelden die we te zien krijgen. Onschuldige slachtoffers, mensen die vluchten voor hun leven, verscheurde families, verwoeste gebouwen, teveel om op te noemen. Het leven is letterlijk compleet kapotgeschoten. Sommige mensen hebben al hun aardse bezittingen achter moeten laten en sommigen zijn alles kwijt door bombardementen. Niks meer hebben. Een situatie die nog lang gevolgen met zich mee zal dragen.

Daarnaast zijn er een paar mensen die hun aardse bezittingen letterlijk achter zich hebben gelaten om een kostbaar toeristisch tripje te maken naar een ruimte station. Als het goed is hebben zij, na 8 dagen, het geluk om hun goud en goed weer te kunnen omarmen wanneer ze terug zullen keren. Een reis in de ruimte, een plek waar geen oorlog is (nog niet), een plek waar men geen armoede kent.

Als ik rondrijdt in en rondom Ndola is het duidelijk zichtbaar dat er hier en in Afrika heel veel plekken zijn waar mensen rond moeten komen van heel weinig tot niets en kinderen niet naar school kunnen. De kleding die ze dragen komt al uit het westen en zou bij ons niet eens meer als poetslap gebruikt worden. Kinderen dragen roestbruine kleding vol gaten doordat ze in het zand spelen. Van mode is geen sprake, alhoewel ze vaak ‘dure merken’ dragen.

Aardse rijkdom, gegeven naar Gods maatstaven, is een geschenk van God, we mogen ervan genieten, het is goed, het is een zegen! Maar hoe staat het met onze Hemelse Rijkdom? Kennen we die Rijkdom?

Een Rijkdom die een verantwoordelijkheid voor onze naaste met zich meebrengt. Laten we elkaar hiervoor bemoedigen, ieder op zijn/haar plek. Laten we een eenheid vormen door onze liefde voor elkaar. Laat Gods Woord u leiden, neem de tijd om alles te begrijpen en Christus te leren kennen. Bemoedig een ander deze Rijkdom te omarmen, een vluchteling in Nederland of zoals in mijn geval de vrouwen in Afrika.

Zoals Mattheus zegt; zorg dat je rijk wordt in de hemel. Want hemelse rijkdom verdwijnt nooit. Die kan niet wegrotten of gestolen worden of in het geval van Oekraïne, kapotgeschoten worden.

Jannie stuurt op gezette tijden een column vanuit Zambia naar het kerkblad ‘Geandewei’, voor de editie Drachten | Leeuwarden | Dokkum

2000px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg

Heavenly wealth

“But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal.” Matthew 6:20

There is a lot going on in the times we live in. The first thing that comes to mind and probably to you too is the war in Ukraine. Terrible, the images we see. Innocent victims, people fleeing for their lives, torn families, destroyed buildings, too much to mention. Life has literally been completely shot to pieces. Some people have had to leave all their earthly possessions behind and some have lost everything due to bombings. Lost everything. A situation that will have consequences for a long time to come.

In addition, there are a few people who have literally left their earthly possessions behind to take an expensive tourist trip to a space station. If all goes well, after 8 days, they will be lucky enough to be able to embrace their gold and goods when they return. A journey into space, a place where there is no war (not yet), a place where there is no poverty.

When I drive around in and around Ndola it is clearly visible that there are many places here and in Africa where people have to make ends meet from very little to nothing and children cannot go to school. The clothes they wear already come from the west and would not even be used as a cleaning rag in the Netherlands. Children wear rusty brown clothes full of holes as they play in the sand. There is no question about fashion, although they often wear ‘expensive brands’.

Earthly wealth, given by God’s standards, is a gift from God, we may enjoy it, it is good, it is a blessing! But what about our Heavenly Wealth? Do we know that Wealth?

A Wealth that entails a responsibility for our neighbour. Let’s encourage each other for this, each in his/her place. Let’s unite through our love for each other. Let God’s Word guide you, take the time to understand everything and get to know Christ. Encourage someone else to embrace this wealth, a refugee in the Netherlands or, in my case, the women in Africa.

As Matthew says; get rich in heaven. For heavenly riches never disappear. It cannot rot or be stolen or, in the case of Ukraine, shot to pieces.

Once in a while Jannie will send a column from Zambia for the Church leaflet ‘Geandewei’ in the northern area of Friesland/Netherlands