Onvoorwaardelijke Liefde | Unconditional Love | Column Juli | July 2022

nederlandse vlag for English, see further below

Onvoorwaardelijke Liefde

Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil.” Efeziërs 6:4

In Zambia zijn straatkinderen aan de orde van de dag. Op straat leven en slapen. Drugsgebruik in de vorm van het snuiven van benzine en of houtlijm en velen zijn geronseld door oudere jeugd/ouderen om te bedelen en moeten dan het geld weer af staan. Kinderen van rond de 8 jaar met een woordenschat en het gedrag van een volwassene. Kinderen die geen thuis hebben, maar nog wel ouders, van huis zijn weggelopen omdat ze zich niet geliefd en gehoord voelen. Afwijzing……het ergste wat een kind kan overkomen en het laat diepe sporen na.

Er zijn heel veel gebroken gezinnen in Zambia. Veel alleenstaande moeders, dronken ouders, kinderen worden gewoon naar ooms en tantes gestuurd en stiefvaders en -moeders accepteren in veel gevallen de kinderen van hun nieuwe partner niet en ga zo maar door. U kunt wel raden wat dat met een kind doet. De plek waar een kind opgroeit is van grote invloed. Er is veel kracht aanwezig binnen een gezin en deze kracht kan een kind opbouwen of afbreken. De kracht van de Liefde of de kracht van verwoesting. Gedrag moet worden beoordeeld en worden geprezen of vermaand, maar een kind zelf mag nooit het gevoel krijgen dat het gedrag ervoor zorgt dat we wel of niet van hem/haar houden. Dit noem ik de kracht van verwoesting met alle gevolgen van dien.

Wat we moeten herkennen en erkennen is dat de opvoeding die we zelf hebben gehad van grote invloed is op de manier hoe we onze kinderen opvoeden. De Bijbel staat vol van verhalen over hoe bepaalde patronen zichtbaar zijn van generatie op generatie. Goede en slechte patronen. U weet dat de duivel erop uit is om families kapot te maken en als de slechte patronen niet worden doorbroken heeft dat veel gevolgen voor de generaties die nog komen.

Afrika, Zambia is zo’n land waar generatie patronen en de cultuur de overhand hebben. Dit is duidelijk te zien in de straatkinderen. Fundamentele behoeften zijn niet aanwezig; onvoorwaardelijke liefde, veiligheid, identiteit, waarde, grenzen, aandacht, creativiteit en spiritualiteit. Elk kind heeft dat nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Overal ter wereld. Vermanen en opvoeden zoals de Heer dat wil! Met Onvoorwaardelijke Liefde! Hoe zit dat bij u?

Jannie stuurt op gezette tijden een column vanuit Zambia naar het kerkblad ‘Geandewei’, voor de editie Drachten | Leeuwarden | Dokkum

2000px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg

Unconditional Love

Fathers, do not provoke your children to anger, but raise them up in the discipline and instruction of the Lord.” Ephesians 6:4

Street children are to be found everywhere in Zambia. Living and sleeping on the street. Drug use in the form of sniffing gasoline and or wood glue and many are recruited by older youth/elderly to beg and then have to hand over the money. Children from around 8 years old with the vocabulary and behaviour of an adult. Children who don’t have a home, but still have parents. They ran away from home because they don’t feel loved and heard. Rejection…the worst thing that can happen to a child and it leaves deep marks.

There are many broken homes in Zambia. Many single mothers, drunk parents, children are simply sent to uncles and aunts and stepfathers and mothers in many cases do not accept their new partner’s children and so on. You can guess what that does to a child. The place where a child grows up is of great influence. There is a lot of power within a family and this power can build or tear a child down. The power of Love or the power of destruction. Behaviour should be judged and praised or admonished, but a child should never feel that the behaviour makes us love or dislike him/her. This is what I call the power of destruction with all its consequences.

What we need to recognize and acknowledge is that the upbringing we have had ourselves has a profound influence on the way we raise our children. The Bible is full of stories about how certain patterns can be seen from generation to generation. Good and bad patterns. You know that the devil is out to destroy families and if the bad patterns are not broken it will have many consequences for the generations to come.

Africa, Zambia is such a country where generational patterns and culture prevail. This is clearly seen in the street children. Fundamental needs are not present; unconditional love, security, identity, value, boundaries, attention, creativity and spirituality. Every child needs this in order to develop properly. All over the world. Admonish and educate as the Lord wills! With Unconditional Love! What about you?

Once in a while Jannie will send a column from Zambia for the Church leaflet ‘Geandewei’ in the northern area of Friesland/Netherlands