Anders leven | Live differently | Column Januari 2023

nederlandse vlag for English, see further below

Anders leven

“Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijdt; Ik heb geleerd onder alle omstandigheden voor mezelf te zorgen” Fillipenzen 4:11

Hoe anders is het leven hier in Zambia dan in Nederland. Hier moest ik (opnieuw) aan denken toen ik gisteren de schriften van onze jongste van zes jaar voorzag van een mooi bruin kaftpapiertje. Vandaag, ik schrijf dit op 9 januari 2023, voor het eerst weer naar school na onze ‘zomervakantie’. Keurig in uniform met veertien gekafte schriften, tien potloden, vijf gummen, en twee puntenslijpers. Oh ja, niet te vergeten: met de flacon handwas, vloerwas, het pakket met vijfhonderd vel wit papier en de tuinhark die aan het begin van het seizoen moeten worden afgegeven. Maakt u dat mee in Nederland? Het voelt een beetje als teruggaan in de tijd, of niet? Geen digibord, geen computers en geen tablets.

En dan het regenseizoen dat een maand geleden is begonnen. Jaarlijks valt er meestal niet genoeg regen en dat terwijl de elektriciteitscentrales draaien op waterkracht. Ze zijn sterk verouderd en vergen
veel onderhoud. Voelt u hem al aankomen? Juist: gereguleerde stroomuitval is aan de orde van de dag. De eerste week van het nieuwe jaar begonnen ze met twaalf achtereenvolgende uren stroomuitval. Ze kwamen erachter dat dat toch wel een beetje veel is voor de inwoners, dus nu zijn we terug naar zes uren achtereen. Van 5:00 tot 11:00 uur en dan lekker weer van 17:00 tot 23:00. Ik schrijf dit in het donker, met een zaklamp achter de laptop. Nee, helaas krijgen we geen compensatie voor deze uren, het hoort bij het leven hier in Zambia. Gelukkig was ik al een fan van koken op gas, dus in huize Shacholi wordt er nog lekker gekookt. En de fluitketel uit Nederland fluit er hier ook lekker op los!

Een ander nadeel van de regens is dat de was bijna niet droog te krijgen is. Nee, hier geen wasmachine, geen centrifuge en geen droger. Gewoon wringen met de hand en druipdroog op het rek in huis. Geef mij maar de zonnige dagen waarop de was lekker snel droogt! Maar toch klaag ik niet, het heeft zijn charme en ik lijd geen gebrek. Het heeft een zekere mate van eenvoud, vergt creativiteit én flexibiliteit. Ingrediënten die het dagelijkse leven puur en onvoorspelbaar maken! Hoe zit dat bij u?

Jannie stuurt op gezette tijden een column vanuit Zambia naar het kerkblad ‘Geandewei’, voor de editie Drachten | Leeuwarden | Dokkum

2000px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg

Live differently

I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances.” Philippians 4:11

How different is life here in Zambia than in the Netherlands. I had to think about this (again) yesterday when I covered the paper notebooks of our youngest of six years with a nice brown cover paper. Today, I am writing this on January 9, 2023, he is going back to school for the first time after our ‘summer holiday’. Neatly in uniform with fourteen covered exercise books, ten pencils, five erasers, and two pencil sharpeners. Oh yes, not to forget: a bottle of hand wash, floor wax, a package with five hundred sheets of white paper and a garden rake which all must be handed in at the beginning of the season. Do you experience that in the Netherlands? It feels a bit like going back in time, doesn’t it? No interactive schoolboard, no computers, and no tablets.

And then the rainy season that started a month ago. There is usually not enough rain every year. Imagine that the powerplants run on hydropower. They are highly outdated and require
high maintenance. Do you already feel it coming? Right: regulated power outages are normal each day. They started the first week of the new year with power cuts of twelve hours. Luckily they decided that’s a bit much for the residents, so now we’re back to six hours straight. From 5:00 a.m. to 11:00 a.m. and then again a power cut from 5:00 p.m. to 11:00 p.m. I’m writing this in the dark, with a flashlight behind the laptop. No, unfortunately we don’t get any compensation from the company for these hours, it’s part of life here in Zambia. Fortunately, I was already a fan of gas cooking, so the Shacholi household is still cooking. And the whistling kettle from the Netherlands also whistles nicely here!

Another disadvantage of the rains is that it is almost impossible to get the laundry dry. No, no washing machine, no spin dryer, and no air dryer here. Just wring by hand and put it drip dry on the rack in the house. Just give me those sunny days when the laundry dries quickly! But I’m not complaining, it has its charm and I’m not lacking anything. It has a certain degree of simplicity, requires creativity and flexibility. Ingredients that make everyday life pure and unpredictable! How about you?

Once in a while Jannie will send a column from Zambia for the Church leaflet ‘Geandewei’ in the northern area of Friesland/Netherlands