Toekomst | Future | Column November 2021

nederlandse vlag for English, see further below

Toekomst

“Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.” Filippenzen 4:6-7

Een tijd terug heb ik een column geschreven over single zijn. Ik sloot die af met de stelling dat we met innerlijke vrede moeten proberen te vertrouwen op God. Dat we moeten bidden om Zijn leiding, zodat wanneer de tijd rijp is, Hij ons zal antwoorden op een manier die ons verstand te boven gaat. Ik mocht deze opgave het afgelopen jaar op mezelf toepassen… En dat werd een persoonlijke en erg realistische worsteling…

Ik mocht namelijk een hele leuke Zambiaanse man ontmoeten. Door wat ik heb meegemaakt in mijn leven werd het daarna echt geen makkelijke weg. We begonnen een relatie met als doel het huwelijk, maar tjonge, wat heb ík een angst gekend! Soms werd ik badend in het zweet wakker. Of kreeg ik gewoon overdag paniekaanvallen, waardoor ik vaak de situatie wilde laten voor wat ze was.

Ik snapte God niet. Waarom hield zoveel angst mij tegen? Waarom voelde ik geen vrede?
Ik wist dat ik zelf door deze worsteling heen moest om weer verder te kunnen. Ik herkende een patroon uit mijn verleden. Een mens kan zich veel overlevingsmechanismes aanleren. Vele muren bouwen om zichzelf te beschermen. Ook ik deed dat. Voor de buitenwereld was er jaren niets te zien, omdat ik mij verschuilde achter deze muren. Maar nu was toch echt de tijd aangebroken dat ik er doorhéén moest, wilde ik niet alleen verder door het leven gaan.

Bloed, zweet en veel tranen: een gevecht dat ik zelf moest aangaan. Maar met hulp van God. Ik snapte God niet, maar wist heel goed dat het probleem niet bij Hem lag, maar bij mezelf. Ik moest ook hierin leren vertrouwen.
Prediker laat duidelijk zien dat niemand van ons in de toekomst kan kijken. Er zijn goede en slechte dagen, beide door God gemaakt. Maar in alles is Hij er bij, zolang we Hem maar bovenaan zetten, tot God bidden en Hem bovenal danken.

Ik kon uiteindelijk mijn angst loslaten en kreeg een vrede over me, die mijn verstand te boven gaat. Ik heb ‘ja’ gezegd tegen God en mijn aanstaande. En ik mag erop vertrouwen dat we in december – dus dit jaar nog – de zegen van God over ons huwelijk mogen ervaren.

Jannie stuurt op gezette tijden een column vanuit Zambia naar het kerkblad ‘Geandewei’, voor de editie Drachten | Leeuwarden | Dokkum

2000px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg

Future

“Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. “ Philippians 4:6-7

A while back I wrote a column about being single. I closed it with the statement that we should try to trust God with inner peace. That we should pray for His guidance so that when the time is right, He will answer us in a way that is beyond our understanding. I was allowed to apply this assignment to myself in the past year… And that became a personal and very realistic struggle…

I got to meet a very nice Zambian man. Because of what I’ve been through in my life, it really wasn’t an easy road. We started a relationship with the aim of marriage, but boy, did I have a fear! Sometimes I would wake up drenched in sweat. Or did I just have panic attacks during the day, which often made me want to leave the situation for what it was.

I didn’t understand God. Why was there so much fear holding me back? Why didn’t I feel peace?
I knew I had to go through this struggle myself to move on. I recognized a pattern from my past. A person can learn many survival mechanisms. Build many walls to protect themselves. I did that too. For years there was nothing to see for the outside world, because I hid behind these walls. But now the time had really come that I had to get through it, when I didn’t want to live life alone anymore.
Blood, sweat and many tears: a fight I had to fight all by myself. Though with the help of God. I didn’t understand God, but I knew quite well that the problem was not with Him, but with myself. I also had to learn to trust this.

Ecclesiastes clearly shows that none of us can see into the future. There are good days and bad days, both made by God. But He is there in everything, as long as we put Him first, pray to God and above all thank Him.

I was finally able to let go of my fear and got a peace over me which is beyond my understanding. I said yes to God and my beloved man. And I can trust that in December – this year – we can experience God’s blessing on our marriage.

Once in a while Jannie will send a column from Zambia for the Church leaflet ‘Geandewei’ in the northern area of Friesland/Netherlands